Kiểm định cân

– Ngày 30/09/2010 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quyết định: Công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo của Công ty TNHH Quốc Hùng với phạm vi kiểm định:
+ Cân ô tô: 150 000kg
+ Cân bàn: 10 000kg

+ Cân đĩa: 60kg

* Ở cấp độ cấp chính xác 3 Cân điện tử Quốc Hùng có khả năng kiểm định: Ban đầu, định kỳ, bất thường.

– Trong hoạt động kiểm định, Công ty TNHH Quốc Hùng sẽ sử dụng dấu tem kiểm định mang ký hiệu N226.

– Bắt đầu ngày 01/11/2010 Ngoài dịch vụ sữa chữa, bảo trì cân điện tử Công ty TNHH Quốc Hùng tiến hành dịch vụ kiểm định cân.