Bộ chỉ thị W100 (LAUMAS)

Các chế độ hoạt động Cân bàn / Cân sàn / Cân định lượng